У хармонији са природом

Овогодишњи догађај под називом „Natural Selfness – У хармонији са природом“, одржан је у у бајковитим пределима Луњевице и Јабланице

Шумадија је, како кажу орга­ни­затори популарног шумског дешавања, поново била епи­це­нтар хармоније између човека и природе, а пети догађај орга­ни­зације „Милановачки Етно Ве­лнес”, посвећен шумској меди-­ цини и очувању природе, обеле­жио је свој мали јубилеј.
– Догађај је започео тради­ционалним шумадијским дору­чаком и инспиративним упо­зна-­ вањем учесника са старим хра­стим у Луњевици, који су сведоци вековне мудрости овог краја – каже Ана Хаџић, једна од органи­зиатора догађаја и наставља: – Један од најзапаженијих тре­нутака били су шумска шетња и радионица „Шумана”, која је комби­новала вежбе кор ене­рге­тике, технике дисања, слободан покрет и плес и едукативна ра­дионица „Са стресом на ти” која је помогла посетиоцима да ра­зумеју утицај стреса на свако­дневни живот, пружајући технике дисања попут Нади сходана и јога нидра.
Фотографије: Ана Хаџић
Посетиоци су имали прилику да учествују у различитим ради­оницама, присуствују предава­њима и истражују шуме овог прелепог краја…

Поштовани читаоци, за наставак текста можете се претплатити и тако помоћи нашем даљем раду!

Претплати се